Τελική Έκθεση και Υποβολή Παραδοτέου Υλικού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των τελικών εκθέσεων υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των παραδοτέων προϊόντων τους (αφίσα, cd, dvd, έντυπη έκδοση) ορίζεται η 31η Μαΐου 2017.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς για την έγκαιρη προσκόμισή των παραπάνω.