Τελική Έκθεση και Υποβολή Παραδοτέου Υλικού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 – 2016

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σας ενημερώνει σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της τελικής έκθεσης υλοποίησης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και των παραδοτέων προϊόντων τους (αφίσα, cd, dvd, έντυπη έκδοση) που είναι η 30η Μαΐου 2016.
Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε πρόγραμμα πρέπει να αποσταλεί ξεχωριστή Τελική Έκθεση.
Η φόρμα της τελικής έκθεσης επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση yperival@dide-v.thess.sch.gr ή να συνοδεύει τα παραδοτέα.