ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Xαιρετισμός
της Α. Θ. Παναγιότητος
του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά το συνέδριο: «Το περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών»
(Ίμβρος 6 Απριλίου 2017)

Ελλόγιμοι εκπαιδευτικοί,
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Με πολλήν πατρικήν αγάπην σας καλωσορίζομεν όλους σήμερον, τους μαθητάς και μαθητρίας από την Θεσσαλονίκην, και τους συνοδεύοντάς σας εκπαιδευτικούς, εις την ωραίαν νήσον μας, την Ίμβρον, και εις το Σχολείον της. Σας υποδεχόμεθα με πολλήν χαράν και σας συγχαίρομεν από καρδίας όλους σας, ιδιαιτέρως δε τον Διευθυντήν Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως Δυτικής Θεσσαλονίκης κύριον Παύλον Ματζιάρην και τους συνεργάτας αυτού, διότι εις το πλαίσιον των περιβαλλοντικών δράσεων των σχολικών μονάδων ενεπνεύσθησαν από ετών την διοργάνωσιν Ημερίδων και δράσεων δια το περιβάλλον πραγματοποιουμένων εν συνεργασία με σχολεία της Ομογενείας, υλοποιούμεν δε την θαυμασίαν αυτήν πρωτοβουλίαν δι’ ένατον ήδη έτος υπό την αιγίδα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Και εάν κατά τα προηγούμενα έτη είχομεν την χαράν να σας συναντώμεν εις την Πόλιν και να ευφραινώμεθα βλέποντες μαθητάς και μαθητρίας από την Θεσσαλονίκην να κατακλύζουν τας ιστορικάς αιθούσας τους Ζωγραφείου, αλλά και να σας υποδεχώμεθα πατρικώς εις τα αυλάς της Μητρός Μεγάλης Εκκλησίας, επισκεπτομένους προσκυνηματικώς αυτήν και όλα τα ιερά και τα όσια του ευσεβούς Γένους μας και της αμωμήτου Πίστεώς μας, τους τόπους εκείνους όπου επί αιώνας οι πατέρες μας άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη των, κατά την εφετεινήν επίσκεψίν σας σας υποδεχόμεθα νοερώς εις την ημετέραν γενέτειραν, την ανοιξιάτικην Ίμβρον, και εις το Γυμνάσιόν της, το οποίον μετά από αρκετάς δεκαετίας σιωπής και ερημώσεως, ανεγεννήθη και πάλιν και ήρχισε να λειτουργή κατόπιν αδείας των αρχών και μακροχρονίων προσπαθειών των Ιμβριακών Σωματείων και Ενώσεων.
Δια την ημετέραν Μετριότητα, διελθούσαν τα μαθητικά μας χρόνια εις την Ίμβρον, «το ομορφότερο από όλα τα νησιά του Αιγαίου», όπως γράφει ο Ιωάννης Ευγενικός εις το εγκώμιόν του δια την Ίμβρον κατά τας αρχάς του 15ου αιώνος, προσφέρει μεγίστην συγκίνησιν και χαράν και μόνη η σκέψις ότι το όνειρο έγινε πραγματικότης, η επιθυμία έλαβε σάρκα και οστά, απέκτησε πρόσωπον, τα πρόσωπα των μαθητών και των μαθητριών μας, οι οποίοι φοιτούν πλέον εις τα σχολεία της Ίμβρου, αλλά και τα ιδικά σας πρόσωπα, των μαθητών και των μαθητριών από την Θεσσαλονίκην, οι οποίοι επισκέπτεσθε δια πρώτην φοράν την νήσον δια να υλοποιήσετε το πρόγραμμα της περιβαλλοντικής εκπαιδεύσεώς σας κατά το τρέχον σχολικό έτος με θέμα «Το περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών».
Το θέμα της συναντήσεως των πολιτισμών είναι, όπως και σεις γνωρίζετε, ένα δύσκολον και ενίοτε ακανθώδες ζήτημα, διότι ωρισμένοι παρανοούν θεληματικώς την έννοιαν της συναντήσεως και την μετατρέπουν εις σύγκρουσιν καταστροφικήν δι’ όλας τας πλευράς. Θεαταί τοιούτων συγκρούσεων αι οποίαι είχον θλιβεράς συνεπείας είμεθα εσχάτως όλοι μας, δια τούτο και είμεθα βέβαιοι ότι η επιλεγείσα θεματική ενότης, «Το περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών», δίδει νέας προοπτικάς εις το ζήτημα τούτο, καθώς το περιβάλλον, ως ο χώρος εντός του οποίου δημιουργούνται οι πολιτισμοί, αποτελεί τον κοινόν χώρον όλων των ανθρώπων, τον οποίον άπαντες οφείλομεν να σεβώμεθα και να προστατεύωμεν.
Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η μέριμνα δι’ αυτό αποδεικνύουν και το επίπεδο πολιτισμού ενός εκάστου ανθρώπου και ενός εκάστου λαού. Διότι δεν ημπορεί να ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι πολιτισμένος, εκ παραλλήλου όμως να αδιαφορή δια την καταστροφήν του φυσικού περιβάλλοντος ή και να προκαλή αυτήν δια των ενεργειών του ή των παραλείψεών του. Επί πλέον, καθώς το περιβάλλον δεν αποτελεί δημιούργημα προσώπων ή πολιτισμών, δεν θα πρέπει να δημιουργή οξύτητας ή αντιπαραθέσεις μεταξύ λαών, των οποίων οι πολιτισμοί είναι δυνατόν κατά το παρελθόν να συνεκρούσθησαν ή και να συγκρούωνται. Δια τούτο και συνιστά θετικήν αφετηρίαν μιας συνεργασίας και συναντιλήψεως λαών, ακόμη και εκείνων οι οποίοι δια ποικίλους λόγους συγκρούονται εις άλλα πολιτικά ή πολιτιστικά επίπεδα. Η συνεργασία δε αυτή δύναται να αποτελέση την σταθεράν βάσιν επί της οποίας θα στηριχθή και περαιτέρω συνεργασία εις πολιτιστικά θέματα, κυρίως δε ο σεβασμός και η αμοιβαία κατανόησις προς την διαφορετικότητα του πολιτισμού του ενός από τον άλλον λαόν, επ’ ωφελεία και αυτών και του πολιτισμού.
Δια τούτο και θεωρούμεν άκρως επιτυχημένην την επιλογήν του θέματος, συγχρόνως δε και του τόπου, διότι εις την Ίμβρον συναντώνται πολιτισμοί σύγχρονοι αλλά και παλαιότεροι, καθώς αύτη υπήρξεν από της αρχαιότητος κοιτίς πολιτισμού, διαθέτει όμως συγχρόνως και ένα υπέροχον φυσικόν περιβάλλον, το οποίον ευχόμεθα να απολαύσετε και σεις κατά την παραμονήν σας τας ημέρας αυτάς, ένα περιβάλλον, μέσα εις το οποίον ζουν ειρηνικώς άνθρωποι εκφράζοντες διαφορετικάς παραδόσεις και πολιτισμόν.
Σας συγχαίρομεν δια μίαν ακόμην φοράν δια το ενδιαφέρον σας και την ευαισθησίαν σας δια το περιβάλλον, γεγονός το οποίον προσφέρει εις ημάς προσωπικώς μεγάλην χαράν και ικανοποίησιν, καθώς βλέπομεν ότι το μήνυμα και αι σύντονοι προσπάθειαι του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου κατά την τελευταίαν εικοσιπενταετίαν δια την προστασίαν και τον σεβασμόν του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίησιν των ανθρώπων ευρίσκουν εις τα πρόσωπα των νεαρών μαθητών μας την αρίστην ανταπόκρισιν. Ευχόμεθα και πάλι εις όλους σας ευχάριστον και αποδοτικήν παραμονήν εις το αγαπημένο νησί μας, και σας αναμένομεν με πολλήν πατρικήν στοργήν την άλλην φοράν εις την Πόλιν και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μας. Τέλος, ευχόμεθα να διέλθετε τας εγγιζούσας ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα έχοντες την χάριν και την χαράν του Αναστάντος Κυρίου εις την καρδίαν και εις την ζωήν σας.