Αειφορική διαχείριση μνημείων της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 18 – 11 – 2014
Αρ. πρωτ.: 16855
ΣΧΕΤ: Υ.Α.66272/Γ7/4-7-2005 Υ.Α. 125856/Γ7/29-11-2006

Το Γραφείο Π.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Γραφείο Π.Ε. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει σχετικά με την ίδρυση Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα :
«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

μνημεια

και καλεί τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να δηλώσουν συμμετοχή για την ενίσχυση του δικτύου και το συντονισμό οργανωμένων δράσεων.
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο που αφορά στην ιδρυτική πράξη του Δικτύου.
Ακολουθεί φόρμα αίτησης για την ένταξη στο Δίκτυο.
Ο Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ματζιάρης Α. Παύλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 12.01

« ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Δίκτυο υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης προαιρετικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης ιδρύει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΔευτεροβάθμιαςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης το Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αειφορική διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης» για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη του έργου των σχολικών ομάδων που θα ενταχθούν στο Δίκτυο με εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό και επιμορφωτικά σεμινάρια.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη με ιστορία 2300 ετών, έχει να παρουσιάσει μοναδικά μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι ανάγκη να αναδειχθούν και να προστατευτούν.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης κατανοώντας την αναγκαιότητα ανάδειξης, προστασίας και διάσωσης των πολιτιστικών μνημείων της πόλης μας, ιδρύει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης το Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Αειφορική διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης» γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό.
Η θεματική του Τοπικού Δικτύου σχετίζεται με την Εκπαίδευση και την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το περιβάλλον, η ιστορία, ο πολιτισμός είναι έννοιες που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση-αλληλεξάρτηση. Η δυναμική της ανάπτυξης και η δυναμική της διατήρησης των μνημείων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς στα αστικά κέντρα και όχι μόνο, μπορούν και πρέπει να συν-υπάρχουν, να αλληλο-ενισχύονται και να συντίθενται στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, που είναι σε θέση να αναλαμβάνουν δράση εφαρμόζοντας στρατηγικές αειφορικής διαχείρισής τους για το παρόν, αλλά και το μέλλον.
Σκοπός του ΤΔΠΕ «Αειφορική διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης» είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων ανάδειξης, διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των μνημείων και γενικότερα του πολιτιστικού περιβάλλοντος στον πλούσιο αρχαιολογικά και ιστορικά αστικό χώρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Οι μαθητές, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους να κατανοήσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα στο χρόνο και στο χώρο του τοπικού περιβάλλοντός τους, να έρθουν σε επαφή με την ιστορική και πολιτιστική τους κληρονομιά (μνημεία & αρχαιολογικούς χώρους), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και σεβασμό προς το φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις, δεξιότητες και αξίες, ώστε να αναγνωρίσουν το τοπικό περιβάλλον ως πολιτιστικό αγαθό, να διερευνήσουν προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση των πολιτιστικών μνημείων του τόπου τους, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αναλάβουν δράση ως αυριανοί υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες για πρακτικές και επιλογές που σχετίζονται με την ανάδειξη, διατήρηση και προστασία τους στην προοπτική της βιωσιμότητας. Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να ερευνούν, να ενεργοποιούν τη δημιουργικότητά τους, ενώ μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης, της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας εντός της μαθητικής ομάδας, αλλά και του σχολείου με τοπικούς φορείς αναμένεται να εμφανίσουν βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά (σεβασμός για τις απόψεις των άλλων κλπ), ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, αυξημένη αυτοεκτίμηση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον και μέριμνα για το τοπικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ενήλικες.
Το ΤΔΠΕ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Το συγκεκριμένο Τοπικό θεματικό Δίκτυο στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στοχεύει στην
• Γνωριμία των μαθητών με τρόπο βιωματικό με το πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου τους και κατανόηση την ανάγκης προστασίας του
• Απόκτηση υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς σε θέματα τοπικού περιβάλλοντος
• Ανάπτυξη ενεργών πολιτών με δεξιότητες στην αντιμετώπιση θεμάτων ανάδειξης, διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των μνημείων και γενικότερα του πολιτιστικού περιβάλλοντος στον πλούσιο αρχαιολογικά και ιστορικά αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης.
• Δημιουργία ιστορικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής συνείδησης στους σημερινούς μαθητές-αυριανούς πολίτες
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος και σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και κατανόηση της σημασίας διατήρησης της.
• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους, υπεύθυνους και ενεργούς ενήλικες μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
• Εφαρμογή στρατηγικής αειφόρου διαχείρισης των μνημείων για ένα πιο βιώσιμο παρόν και μέλλον.
• Συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμπλεκόμενων ομάδων.
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικότητα, ομαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά).
• Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
 Βιωματική προσέγγιση
 Διεπιστημονικότητα
 Ολιστικότητα – συνολική θεώρηση της έννοιας περιβάλλον,
 Ομαδική εργασία
 Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία
 Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ :
• Αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά μνημεία, κάστρα, βυζαντινοί νερόμυλοι Πολίχνης- ανθρώπινα έργα και επίδρασής τους στο φυσικό περιβάλλον.
• Επίδραση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης μας. Προβλήματα, αίτια, συνέπειες, διερεύνηση βιώσιμων λύσεων.
• Κατανόηση της ανθρώπινης ιστορικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στο χρόνο και το χώρο.
• Διαμόρφωση θετικών στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών για να αναγνωρίσουν οι μαθητές αυριανοί πολίτες το τοπικό περιβάλλον ως πολιτιστικό αγαθό και να συμβάλουν στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείριση του.
• Εφαρμογή στρατηγικής αειφόρου διαχείρισης των μνημείων σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς (γονείς, εκπαιδευτικοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολίτες).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τους:

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
Αρμοδιότητα
1. Μιχελάκη Δέσποινα, ΠΕ01, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης Πρόεδρος
2. Ιππέκη Βασιλική, ΠΕ60, MSc, Υποψήφια Δρ. ΑΠΘ,
Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης Αντιπρόεδρος
3. Δρ. Αγγελίδης Ζήσης, Σύμβουλος Δ.Ε Φυσικών Μέλος
4. Δρ. Ευσταθίου Μαρία, Σύμβουλος Δ.Ε Φιλολόγων Μέλος
5. Δρ. Μυλωνάς Δημήτριος, Σύμβουλος Δ.Ε Οικονομολόγων Μέλος
Η Συντονιστική Επιτροπή:

  • θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο
  • θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς
  • θα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών
  • Θα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα του δικτύου
  • θα διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα ΠΕ ή ΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης στο ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με θέμα που να εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του. Δυνατότητα ένταξης έχουν και οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν πρόγραμμα περιβαλλοντικής και επιθυμούν να αναπτύξουν δράσεις στα πλαίσια του εν λόγω Δικτύου και την ευρύτερη θεματολογία του, ανεξαρτήτως αν το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εκπονούν είναι στην ίδια θεματική. Το συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναλαμβάνει εκπαιδευτικός/οί του σχολείου, που ορίζονται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων.
Στην ίδρυση του ΤΔΠΕ συμμετέχουν 8 σχολικές μονάδες της ΔΠΕ και ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.
1 2ο Γυμνάσιο Εχεδώρου
2 Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού
3 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά
4 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού
5 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου
6 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων
7 8ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης
8 4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο εν λόγω δίκτυο συνεργαζόμενοι Φορείς θα είναι Οργανισμοί ΟΤΑ, εκπρόσωποι Δήμων (Ευόσμου-Κορδελιού, Συκεών-Νεάπολης, Παύλου Μελά, Δέλτα, Λαγκαδά κ.ά.), το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,, η Εθνική Χαρτοθήκη, τι ίδρυμα Πατερικών Μελετών, ειδικοί επιστήμονες και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Δικτύου υπάρχει δυνατότητα μεταβολής των συνεργασιών, επέκτασης τους ή και δημιουργίας νέων.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών του δικτύου θα πραγματοποιείται με ημερίδες, σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας στο πεδίο, βιωματικά εργαστήρια και επιμορφωτικές επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου καθώς και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των σχολικών ομάδων του δικτύου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η διάρκεια λειτουργίας του ΤΔΠΕ θα είναι μονοετής, οι σχολικές μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.
Οι διευθυντές/τριες των Σχολείων παρακαλούνται να αποστείλουν την συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση yperival@dide-v.thess.sch.gr μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κα. Δ. Μιχελάκη στο τηλέφωνο 2310 587545.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑ